Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Helsinkach poszukuje nauczyciela

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Helsinkach poszukuje nauczyciela
Posted by

Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Helsinkach poszukuje nauczyciela

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Helsinkach ogłasza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Wymiar czasu pracy: niepełny etat (6/26).

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):

§ 4a.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych
w szkole za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania edukacji wczesnoszkolnej określone w § 2 ust. 1, § 3 lub
§ 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, określone w § 2 ust.1, § 3 lub § 4 ust.1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny i CV
kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego
kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

Oświadczenie kandydata o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.)

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 20 sierpnia 2015 roku do godziny 10.00 na adres: habarantamo@hotmail.com W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Źródło: finlandia.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

4 0 380 12 sierpnia, 2015 Edukacja, News, Praca 12 sierpnia, 2015

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.