Referendum ogólnokrajowe w Finlandii

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Referendum ogólnokrajowe w Finlandii
Posted by

Referendum ogólnokrajowe w Finlandii

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

W związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym informujemy, że obywatele polscy pragnący głosować za granicą mogą od 13 sierpnia br. rejestrować się w systemie e-wybory.

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Podstawa prawna:

– ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318);

– ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.);

– rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1145);

– rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1099);

– postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852, z późn. zm.);

– uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (http://referendum2015.pkw.gov.pl/akty_prawne).

Najważniejsze:

Referendum ogólnokrajowe odbędzie się 6 września w godzinach 6.00–22.00.
Głosować można osobiście w siedzibie obwodowej komisji do spraw referendum w Ambasadzie RP w Helsinkach lub korespondencyjnie.
Aby móc oddać głos, należy posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz dokonać zgłoszenia do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Termin zgłoszenia głosowania korespondencyjnego upływa 19 sierpnia br., głosowania osobistego w siedzibie komisji – 3 września br.
W przypadku głosowania korespondencyjnego zaleca się jak najszybsze odsyłanie wypełnionego pakietu referendalnego.

Referendum ogólnokrajowe odbędzie się w dniu 6 września br. Podczas referendum zostaną zadane trzy pytania:

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Dla obywateli polskich głosujących na terytorium Finlandii powołana została komisja do spraw referendum z siedzibą w Helsinkach, w Ambasadzie RP (Armas Lindgrenin tie 21).

Do głosowania w referendum za granicą uprawnione są osoby, które:

– mają ukończone (najpóźniej w dniu głosowania) 18 lat,

– posiadają ważny polski paszport lub dowód osobisty,

– nie są ubezwłasnowolnione, pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

– zgłoszą się do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum do dnia 3 września br. (czwartek).

W referendum za granicą nie można głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

WAŻNE: Osoby, które nie zgłoszą się do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w podanym wyżej terminie ani nie będą posiadały zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum wydanego przez właściwy urząd gminy w Polsce lub innego konsula (por. niżej), nie będą uprawnione do oddania głosu!

Zgłoszenia do spisu wyborców należy dokonać przez rejestrację elektroniczną na stronach MSZ: https://ewybory.msz.gov.pl/ Alternatywnie zgłoszenia można dokonać w Referacie Konsularnym Ambasady RP pisemnie, ustnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

– nazwisko i imię (imiona),

– imię ojca,

– datę urodzenia,

– numer PESEL,

– numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego,

– datę i miejsce wydania paszportu lub dowodu osobistego,

– adres zamieszkania lub pobytu za granicą osoby uprawnionej do głosowania,

– w przypadku osób czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce (tj. co do zasady miejsce zameldowania).

Wszystkie dane należy podawać kompletnie i dokładnie, zgodnie z pisownią widniejącą w polskich dokumentach.

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne polega na tym, że osoba uprawniona do udziału w referendum, która zgłosi w odpowiednim terminie taki zamiar, otrzyma wysłany przez Ambasadę RP pakiet referendalny – tj. kartę do głosowania oraz odpowiednie oświadczenie – a następnie wypełni je i odeśle na własny koszt lub dostarczy osobiście do Ambasady RP (np. w innym dniu poprzedzającym głosowanie lub w dniu głosowania – bezpośrednio komisji do spraw referendum). Pakiet referendalny można też odebrać w Ambasadzie RP w Helsinkach osobiście. W przypadku głosowania korespondencyjnego niezwykle ważne jest przestrzeganie określonych terminów, zarówno w przypadku zgłoszenia zamiaru oddania głosu tą drogą, jak i odesłania dokumentów. W liczeniu głosów nie są brane pod uwagę pakiety, które zostaną przesłane lub dostarczone osobiście po zakończeniu głosowania, tj. po godzinie 22.00 w dniu referendum. Pakiety referendalne będą wysyłane do osób glosujących korespondencyjnie w tygodniu 35. (17-21.08.2015 r.) lub 24 sierpnia br.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w środę 19 sierpnia br. Zgłoszenia należy dokonać przez rejestrację elektroniczną na stronach MSZ: https://ewybory.msz.gov.pl/ Alternatywnie zgłoszenia można dokonać w Referacie Konsularnym Ambasady RP pisemnie, ustnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

– oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie (tj. referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.),

– nazwisko i imię (imiona),

– imię ojca,

– datę urodzenia,

– numer PESEL,

– numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego,

– datę i miejsce wydania paszportu lub dowodu osobistego,

– adres zamieszkania lub pobytu za granicą osoby uprawnionej do udziału w referendum,

– adres, na który ma zostać wysłany pakiet referendalny – albo deklaracja osobistego odbioru pakietu referendalnego u konsula,

– w przypadku osób czasowo przebywających za granicą – adres zamieszkania w kraju osoby uprawnionej do udziału w głosowaniu.

Wszystkie dane należy podawać kompletnie i dokładnie, zgodnie z pisownią widniejącą w polskich dokumentach.

Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą i zamierza oddać głos w siedzibie innej komisji do spraw referendum, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania (por. niżej) jedynie wówczas, jeśli konsul nie wysłał jej jeszcze pakietu referendalnego albo osoba ta odesłała lub zwróciła ów pakiet w stanie nienaruszonym.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała w kraju, która zamierza głosować za granicą, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której dana osoba jest zameldowana, do dnia 4 września br. (piątek). Szczegółowe informacje dotyczące procedury otrzymania zaświadczenia można otrzymać w urzędach gminy.

Osoba, która została wpisana przez Konsula RP w Helsinkach do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum w siedzibie innej komisji, tj. poza Finlandią. Zaświadczenie to uprawnia do głosowania zarówno w Polsce, jak i w innym obwodzie głosowania za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do Referatu Konsularnego Ambasady RP w Helsinkach do dnia 4 września br. (piątek) pisemnie, za pośrednictwem telefaksu lub w formie elektronicznej. Odbiór zaświadczenia następuje osobiście. Do odbioru zaświadczenia można upoważnić inną osobę – w upoważnieniu należy wskazać swoje imię (imiona), nazwisko i numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

WAŻNE: Należy zwrócić szczególną uwagę, by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, ponieważ nie ma możliwości wydania duplikatu tego dokumentu!

Źródło: finlandia.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

1 0 371 19 sierpnia, 2015 Finlandia, Kalendarium, News, Polityka 19 sierpnia, 2015

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.