Wybory Prezydenta RP w Finlandii

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Wybory Prezydenta RP w Finlandii
Posted by

Wybory Prezydenta RP w Finlandii

Wybory Prezydenta RP. Ruszył system elektronicznej rejestracji wyborców za granicą.

 

W dniu 10 maja 2015 odbędą się wybory Prezydenta RP. Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach prezydenckich w jednym z obwodów wyborczych poza granicami kraju, mogą już rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl.

Podstawa prawna:

– ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.);

– rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 471);

– rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz. U. poz. 384);

– postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 188);

– uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-prezydent/).

Najważniejsze:

Wybory odbędą się 10 maja i – jeśli konieczne będzie przeprowadzenie ponownego glosowania – 24 maja.
Głosować można osobiście w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w Ambasadzie RP w Helsinkach lub korespondencyjnie.
Aby móc oddać głos, należy posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz dokonać zgłoszenia do spisu wyborców. Termin zgłoszenia głosowania korespondencyjnego upływa 27 kwietnia br., głosowania osobistego w siedzibie komisji – 7 maja br.
W przypadku głosowania korespondencyjnego zaleca się jak najszybsze odsyłanie wypełnionego pakietu wyborczego, najlepiej pocztą ekspresową.

Wybory Prezydenta RP odbędą się w dniu 10 maja br. (I tura). Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie otrzyma więcej niż polowy ważnie oddanych głosów, II tura wyborów odbędzie się 24 maja br. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 21.00.

Dla obywateli polskich głosujących na terytorium Finlandii powołana została komisja wyborcza z siedzibą w Helsinkach, w Ambasadzie RP (Armas Lindgrenin tie 21).

Do głosowania w wyborach prezydenckich za granicą uprawnione są osoby, które:

– mają ukończone (najpóźniej w dniu głosowania) 18 lat,

– posiadają ważny polski paszport lub dowód osobisty,

– nie są ubezwłasnowolnione, pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

– zgłoszą się do spisu wyborców do dnia 7 maja br. (czwartek).

W wyborach za granicą nie można głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

WAŻNE: Osoby, które nie zgłoszą się do spisu wyborców w podanym wyżej terminie ani nie będą posiadały zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów wydanego przez właściwy urząd gminy w Polsce lub innego konsula (por. niżej), nie będą uprawnione do oddania głosu!

Zgłoszenia do spisu wyborców należy dokonać przez system elektroniczny e-wybory (https://ewybory.msz.gov.pl). Alternatywnie zgłoszenia można dokonać w Referacie Konsularnym Ambasady RP pisemnie, ustnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

– nazwisko i imię (imiona),

– imię ojca,

– datę urodzenia,

– numer PESEL,

– numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego,

– datę i miejsce wydania paszportu lub dowodu osobistego,

– adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

– w przypadku osób czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce (tj. co do zasady miejsce zameldowania).

Wszystkie dane należy podawać kompletnie i dokładnie, zgodnie z pisownią widniejącą w polskich dokumentach.

Ujęcie wyborcy w spisie wyborców przed I turą wyborów uprawnia do głosowania w I i w II turze w tym samym miejscu (tzn. nie ma konieczności osobnego zgłaszania się do spisu wyborców przed II turą).

W związku z powyższym ujęty w spisie wyborca, który w II turze zamierza oddać głos w innym miejscu (np. w Polsce lub w innym obwodzie głosowania za granicą – poza Finlandią), zobowiązany jest do wystąpienia do konsula o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów (por. niżej).

Wyborca, który nie zgłosił się do spisu wyborców przed I turą, może dokonać zgłoszenia do spisu wyborców przed II turą – najpóźniej do dnia 21 maja br. (czwartek). Zgłoszenie to uprawniać go będzie wyłącznie do udziału w II turze wyborów.

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne polega na tym, że wyborca, który zgłosi w odpowiednim terminie taki zamiar, otrzyma wysłany przez Ambasadę RP pakiet wyborczy – tj. kartę do głosowania oraz odpowiednie oświadczenie – a następnie wypełni je i odeśle na własny koszt lub dostarczy osobiście do Ambasady RP (np. w innym dniu poprzedzającym głosowanie lub w dniu głosowania – bezpośrednio komisji wyborczej). Pakiet wyborczy można też odebrać w Ambasadzie RP w Helsinkach osobiście. W przypadku głosowania korespondencyjnego niezwykle ważne jest przestrzeganie określonych terminów, zarówno w przypadku zgłoszenia zamiaru oddania głosu tą drogą, jak i odesłania dokumentów. Zaleca się odsyłanie pakietów wyborczych pocztą ekspresową. W liczeniu głosów nie są brane pod uwagę pakiety, które zostaną przesłane lub dostarczone osobiście po zakończeniu głosowania, tj. po godzinie 21.00 w dniu wyborów.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w poniedziałek 27 kwietnia br. Zgłoszenia należy dokonać przez system elektroniczny e-wybory (https://ewybory.msz.gov.pl). Alternatywnie zgłoszenia można dokonać w Referacie Konsularnym Ambasady RP pisemnie, ustnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

– oznaczenie rodzaju wyborów, którego dotyczy zgłoszenie (tj. wybory Prezydenta RP w 2015 r.),

– nazwisko i imię (imiona),

– imię ojca,

– datę urodzenia,

– numer PESEL,

– numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego,

– datę i miejsce wydania paszportu lub dowodu osobistego,

– adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

– adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy,

– w przypadku osób czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce (tj. co do zasady miejsce zameldowania).

Wszystkie dane należy podawać kompletnie i dokładnie, zgodnie z pisownią widniejącą w polskich dokumentach.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przed I turą wyborów oznacza deklarację głosowania tą drogą w I i w II turze (tzn. nie ma konieczności osobnego zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przed II turą). Nie ma możliwości zmiany adresu dostarczenia pakietu wyborczego między I a II turą wyborów.

W związku z powyższym ujęty w spisie głosujących korespondencyjnie wyborca, który w II turze zamierza oddać głos w siedzibie innej komisji wyborczej, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania (por. niżej) jedynie wówczas, jeśli konsul nie wysłał jeszcze wyborcy pakietu wyborczego przeznaczonego na II turę wyborów albo wyborca odesłał lub zwrócił ów pakiet w stanie nienaruszonym.

Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed I turą, może zgłosić taki zamiar przed II turą – najpóźniej do dnia 15 maja br. Zgłoszenie to uprawniać go będzie do głosowania drogą korespondencyjną wyłącznie w II turze wyborów.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca stale zamieszkały w kraju, który zamierza głosować za granicą, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest zameldowany, do dnia 8 maja br. (piątek). Szczegółowe informacje dotyczące procedury otrzymania zaświadczenia można otrzymać w urzędach gminy.

Wyborca, który został wpisany przez Konsula RP w Helsinkach do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, tj. poza Finlandią. Zaświadczenie to uprawnia go do głosowania zarówno w Polsce, jak i w innym obwodzie wyborczym za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do Referatu Konsularnego Ambasady RP w Helsinkach do dnia 8 maja br. (piątek) pisemnie, za pośrednictwem telefaksu lub w formie elektronicznej. Odbiór zaświadczenia następuje osobiście. Do odbioru zaświadczenia można upoważnić inną osobę – w upoważnieniu należy wskazać swoje imię (imiona), nazwisko i numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia, uprawniające do głosowania odpowiednio w I i II turze wyborów. W przypadku, gdy wyborca zamierza głosować poza miejscem, w którym został ujęty w spisie wyborców jedynie w II turze wyborów, może on wystąpić o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wyłącznie przed II turą. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do dnia 22 maja br. (piątek).

WAŻNE: Należy zwrócić szczególną uwagę, by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, ponieważ nie ma możliwości wydania duplikatu tego dokumentu!

Głosowanie w Polsce przez osoby na stałe zamieszkałe za granicą

Osoby zamieszkałe na stałe za granicą, które w dniu wyborów przebywać będą w Polsce, mogą głosować w siedzibie dowolnej komisji wyborczej na podstawie:

zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
(por. wyżej)

albo

ważnego polskiego paszportu (ale nie dowodu osobistego) oraz dokumentu poświadczającego fakt stałego zamieszkania za granicą (np. potwierdzającego zatrudnienie za granicą, prawo do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego itp.).

Obwieszczenie Konsula w Helsinkach nr 1/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o utworzeniu obwodu głosowania, numerze i siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o sposobie i terminach głosowania przez obywateli polskich zamieszkałych lub przebywających na terytorium Republiki Finlandii w zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborach Prezydenta RP.

Informacja Biura Rzecznika Prasowego MSZ dotycząca elektronicznego systemu rejestracji Wyborców:

Żeby zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty (w przypadku chęci głosowania w obwodzie utworzonym w państwie członkowskim UE lub innym, na terytorium którego można wjechać na podstawie tego dokumentu).

Oprócz danych z dokumentu tożsamości, podczas rejestracji należy wybrać typ głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos. Po udanej rejestracji można pobrać ze strony potwierdzenie w formacie PDF. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Obwody wyborcze, w których można oddać swój głos, zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Głosowanie korespondencyjne jest możliwe w wybranych komisjach wyborczych, wymienionych na liście komisji. Pozwoli to uczestniczyć w wyborach znacznie większej liczbie Polaków. Z możliwości oddania głosu korespondencyjnego mogą skorzystać zarówno wyborcy, których od komisji dzieli odległość 200 km, jak i ci mieszkający obok.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy mieszkający za granicą zgłaszają̨ do 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie – ustne, pisemne, przesłane faksem lub w formie elektronicznej – powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

Należy też wskazać adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór.

Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisuje osobę̨ do spisu wyborców i wysyła pakiet wyborczy, zawierający m. in. kartę̨ do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję.

Szczegółowe wyjaśnienia na temat zasad głosowania poza granicami kraju ujęte są w informacji Państwowej Komisji Wyborczej z 4 lutego 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Źródło: finland.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

1 0 503 21 kwietnia, 2015 Ciekawostki, News 21 kwietnia, 2015

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaFinlandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.